Huisregels Dart Vereniging Woensdrecht


A. Gedragsregels

De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.

Daarnaast heeft ieder lid van Dart Vereniging Woensdrecht een voorbeeld functie in woord en gebaar. Heb discipline en toon verantwoordelijkheidsgevoel.

De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:

1) Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor je medespelers en de tegenstander.

2) Je accepteert het gezag en beslissingen van de scheidsrechter (schrijver), de leiding van je team én die van het bestuur.

3) Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten, beledigen, schelden en discriminatie wordt niet geaccepteerd. Gedraag je zowel binnen als buiten de speellocatie sportief.

4) Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen, blijf van andermans spullen af. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade.

5) Het consumeren van alcoholische dranken is toegestaan boven de 18 jaar, mits er geen overdadig gebruik of alcoholmisbruik plaats vind. De wedstrijden of trainingen mogen niet leiden door overdadig gebruik van alcohol van spelers. Medespelers en tegenspelers mogen geen last hebben van ongewenst gedrag te wijten aan overdadig alcohol gebruik. Bij herkenning van teveel alcohol gebruik van een aanwezige zal het barpersoneel deze persoon niet meer schenken. Ook zal er op toegezien worden dat deze persoon niet door andere voorzien wordt van alcoholische dranken. Het bestuur heeft het recht de personen in kwestie de toegang tot de speellocatie te weigeren of hen te verzoeken de speellocatie te verlaten tot nader overleg. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan zal de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

6) De geldende rookverboden in speellocaties moeten gerespecteerd en gehanteerd worden. Maak afspraken over het roken, de competitiewedstrijden of trainingen mogen hier niet onder leiden. Het is niet toegestaan te roken tijdens het schrijven van een wedstrijd, en of gooien van een wedstrijd.

7) Gebruik van, handelen in, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.

8) Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte (alcoholische) drank en/ of consumpties te nuttigen in de thuislocatie van Dart Vereniging Woensdrecht. Er dienen minimaal twee consumpties genuttigd dienen te worden indien men de thuislocatie bezoekt zowel voor vrije trainingen, competitiewedstrijden en overige activiteiten gelinkt aan Dart Vereniging Woensdrecht. Onder de thuislocatie wordt verstaan Cafézaal Boulevard, Raadhuisstraat 119, 4631 ND te Hoogerheide. Op andere locaties dient men zich aan de lokale huisregels te houden.

9) Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. Spreek anderen aan die zich niet aan de regels houden. Bezoekers en aanhang dienen zich aan dezelfde gedragsregels te houden en dienen aangesproken te worden indien ze zich niet aan de regels houden. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar eigen gasten (supporters).

10) Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste persoon.

11) Verenigingsleden, bezoekers of aanhang dienen zich te houden aan de huisregels van de betreffende speellocatie. Indien men zich niet aan de huisregels houd is de speellocatie gerechtigd zelf maatregelen te nemen tegen over de persoon die zich niet aan de regels houd.

12) Tijdens de wedstrijden gedragen toeschouwers en spelers zich sportief. Het opzettelijk belemmeren van het spel of uit het spel brengen van een speler (d.m.v. geluiden, opmerkingen, in de weg staan enz.) is niet toegestaan. Onsportief gedrag zoals nagooien, pijlen naar het bord smijten, stampen en vloeken, pijlen ongecontroleerd bewust van je af gooien, etc. is niet toegestaan.

13) Dart Vereniging Woensdrecht verstrekt aan haar leden dartblouses, deze blijven echter eigendom van D.V.W. De blouses dienen elke competitiewedstrijd gedragen te worden en bij evenementen georganiseerd door Dart Vereniging Woensdrecht.

14) Leden die deelnemen aan door anderen georganiseerde evenementen, gerelateerd aan de dartsport (zoals open toernooien, ranking toernooien e.d.), dienen zich ook daar aan de huisregels van Dart Vereniging Woensdrecht en de geldende huisregels aldaar te houden, men vertegenwoordigd immers de vereniging. Indien door andere organisaties of personen melding gemaakt wordt van het overtreden van de regels wordt degene daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur.

15) Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

16) Het op een negatieve manier naar buiten brengen van de dartsvereniging of misbruik maken van de website, Facebookpagina of het logo is niet toegestaan.

17) Bestuur en of vereniging zijn niet aansprakelijk bij verliezen en of schade aan persoonlijke eigendommen.


B. Sancties

Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de strafmaat kunnen zijn:
1. Berisping
2. Proefperiode
2. Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen
3. Royement
Bij overtredingen door eigen gasten (supporters) volgt direct uitsluiting voor onbepaalde tijd. Het bestuur houdt zich het recht hier over te beslissen.


C. Gang van zaken

1) Afspraken maken met elkaar
Vooraf aan het seizoen worden tussen de spelers uit het team afspraken gemaakt.
De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan. Gelijktijdig kan worden besproken wat de sancties kunnen zijn als de afspraken worden geschonden; op basis van de gedragsregels.

 

2)Licht vergrijp (in team)
Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de afgesproken regels, kan de (co-)captain sancties toepassen. Voorbeelden van een sanctie kan zijn (een gedeelte) van de wedstrijd wissel zitten.
Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen. De (co-)captain maakt na afloop van dit gesprek voor zichzelf een korte notitie en meld dit bij het bestuur.

 

3) Herhaling
Als de speler ondanks een waarschuwing van de (co-)captain de regels bewust blijft overtreden, wordt het bestuur op de hoogte gebracht van het feit dat er sprake is van herhaald ongewenst gedrag.
Onder herhaald ongewenst gedrag wordt bedoeld het gedrag, waarover afspraken zijn gemaakt, regelmatig door dezelfde persoon (personen) wordt overschreden. De (co-)captain neemt contact op met het bestuur. Zij overleggen welke situaties zich hebben voorgedaan (aanbieden op papier). Samen worden de sancties bepaald en uitgesproken in een gesprek.

4) Proefperiode
Het instellen van een proefperiode is een waarschuwing dat we het niet eens zijn met het steeds terugkerend ongewenste gedrag.
Gedurende een aangegeven periode krijgt de speler die steeds ongewenst gedrag vertoont gelegenheid om zich te verbeteren. Uiteraard wordt, als het gedrag verbetert hier positief op gereageerd (aanmoedigen dat het zo omgaan met elkaar veel meer plezier geeft voor beide kanten).
De proefperiode vervalt nadat de speler heeft aangetoond zich normaal te gedragen tijdens de afgesproken periode. Van het gesprek wordt een korte notitie gemaakt door het bestuur. Hierin staan de consequenties en de periode waarbinnen de gele kaart van toepassing is. De notitie wordt doorgegeven aan de Roosendaalse Darts Federatie.

 

5) Zware vergrijpen of herhaald ongewenst gedrag na de proefperiode
Bij een zwaar vergrijp of als het gedrag niet verbetert na het uitdelen van een proefperiode, komt het bestuur direct in actie. Met een brief word de speler officieel uitgenodigd voor een gesprek.
Het bestuur bepaalt de strafmaatregel zoals;  een schorsing, een taakstraf in de vereniging óf in het uiterste geval de mededeling dat de speler niet meer welkom is bij Dart Vereniging Woensdrecht.
De Roosendaalse Darts Federatie wordt op de hoogte gesteld van het voorval. In geval van een schorsing kan de schorsing worden overgenomen door de Roosendaalse Darts Federatie.

6) Communicatie
De leden worden door jaarlijks informatie te verstrekken en op de website geïnformeerd hoe wij als vereniging omgaan met ongewenst gedrag. Leden kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het bestuur.

 


D. Overige bepalingen

1) Contributie
Om lid te worden van Dart Vereniging Woensdrecht (DVW) dient er contributiegeld te worden betaald aan de vereniging. DVW betaald aan de Roosendaalse Darts Federatie (RDF) per lid contributiegeld om mee te doen aan de competitie. Leden van DVW dienen de contributie voor 1 juni te voldoen. Enkel voor degene die financieel moeilijk zitten willen we deze mensen de gelegenheid geven om voor 1 juni het inschrijfbedrag dat DVW per lid aan de RDF dient te betalen, te voldoen. Het restant van het contributiegeld aan DVW dient men dan voor 1 december te voldoen. Hiervoor dien je voor 1 mei een mail met verzoek te sturen en het bestuur zal beoordelen of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze regeling is niet geldig voor nieuwe leden, deze dienen in één keer de contributie te voldoen. In het tweede jaar van je lidmaatschap kun je in aanmerking komen voor deze regeling. Men wordt pas ingeschreven voor de competitie nadat de contributie aan D.V.W. ontvangen is. Indien U tijds het seizoen lid wordt kan een aangepast lidmaatschap bedrag gelden.

Indien men zich tijdens het seizoen terugtrekt als lid bij Dart Vereniging Woensdrecht geschied geen teruggave van de contributie. Indien men na het betalen van de contributie, echter voor de start van het competitieseizoen begin september stopt als lid bij Dart Vereniging Woensdrecht zal een teruggave aangevraagd worden bij de RDF voor het contributiegeld. Indien dit wordt ingewilligd wordt het volledige contributiegeld teruggestort.
Indien men; op welk moment ook, wordt geschorst of geroyeerd geschied er geen enkele teruggave van contributiegeld.
Indien jeugdleden stoppen door omstandigheden, zoals school, kan geen teruggaaf van contributiegeld geschieden.

2) Jeugdleden
Jeugdspelers (14-18 jaar) kunnen indien er plaats beschikbaar is en in overleg met vereniging mee spelen met de competitie. Indien jeugdleden van 14-18 jaar competitie willen gooien heeft DVW een schriftelijke toestemming van (beide) ouders en/ of verzorgers nodig.

 

3) Blouses
Dart Vereniging Woensdrecht verstrekt aan haar leden dartblouses. Deze blijven eigendom van Dart Vereniging Woensdrecht en dienen bij het beëindigen van het lidmaatschap onbeschadigd ingeleverd te worden bij het bestuur. Indien de blouse beschadigd (buiten normale slijtage) wordt ingeleverd worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen afhankelijk zijn van de schade en de leeftijd van de blouse. In het eerste jaar zullen de volledige kosten van de blouse in rekening worden gebracht, per jaar een vermindering van € 5,- van de volledige kosten. De minimum vergoeding blijft € 25,- per blouse.

 

4) Regelementen overkoepelende organisaties
Leden van Dart Vereniging Woensdrecht zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de RDF na te leven.
b. de statuten, reglementen en besluiten van de NDB na te leven.
c. de belangen van de RDF en de NDB,  en/of van de dartssport in het algemeen niet te schaden.

5) Aansprakelijkheid
Dart Vereniging Woensdrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. DVW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en /of het spelen van competitie of lidmaatschap bij DVW. Deelname aan competitie en alle activiteiten van Dart Vereniging Woensdrecht geschied ten alle tijden op eigen risico. Bestuur en of vereniging zijn niet aansprakelijk bij verliezen en of schade aan persoonlijke eigendommen.

 

6) Inschrijfformulier
Elk nieuw lid vult en ondertekend het inschrijfformulier van DVW volledig in, en verklaard zich akkoord met de huisregels en statuten van Dart Vereniging Woensdrecht.  Zonder compleet inschrijfformulier wordt men niet ingeschreven voor een lidmaatschap bij DVW. Voor jeugdspelers is een speciaal toestemmingsformulier; daar de ouders en/ of voogd toestemming moeten geven.
 
 

Privacybeleid DVW d.d 16-05-2018.pdf (80,3 kB)