Privacy beleid Dart Vereniging Woensdrecht

Versie 0.1 d.d. 16-05-2018


Dart Vereniging Woensdrecht is er zich van bewust dat U vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy beleid laten we U weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/ of lid wordt van onze vereniging en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt U precies hoe wij als vereniging werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Dart Vereniging Woensdrecht. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dart Vereniging Woensdrecht niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, of lid te worden van onze vereniging geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Dart Vereniging Woensdrecht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

1) Met welk doel worden persoonsgegevens in een bestand bewaard?
Als U zich aanmeld als lid van Dart Vereniging Woensdrecht worden Uw persoonlijke gegevens bewaard om U in te kunnen schrijven bij de overkoepelende organisatie De Roosendaalse Darts Federatie. Tevens worden Uw gegevens bewaard om U informatie te kunnen verstrekken omtrent de vereniging zelf. Omdat Dart Vereniging Woensdrecht een competitiesport beoefend dienen de gegevens bewaard te worden om onderling te kunnen communiceren betreffende de competitiewedstrijden en alles wat hier mee samen hangt.


2) Wie binnen de organisatie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens?
Het bestuur van Dart Vereniging Woensdrecht is verantwoordelijk voor de bescherming van Uw persoonsgegevens. Verder zijn alle leden verantwoordelijk om geen gegevens te verspreiden aan derden.


3) Welke persoonsgegevens worden in het bestand opgenomen?
Als U zich inschrijft bij Dart Vereniging Woensdrecht als lid dan wordt U gevraagd het inschrijfformulier in te vullen dat U kunt downloaden op onze website. Hierin worden de volgende gegevens gevraagd; Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, digitale pasfoto en het federatienummer met vervaldatum van De Roosendaalse Darts Federatie. De Roosendaalse Darts Federatie verstrekt een spelerspas welke 10 jaar geldig is. Deze is benodigd voor het spelen van competitie. Op deze pas staan de volgende gegevens vermeld: Naam, pasfoto, federatienummer en de geldigheidsdatum.


4) Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard?
Bijzondere persoonsgegevens worden door Dart Vereniging Woensdrecht niet bewaard; denk hierbij aan godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat.


5) Hoe worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?
Bij inschrijving als lid van Dart Vereniging Woensdrecht vult U het inschrijfformulier in. Bij inschrijving bij Dart Vereniging Woensdrecht ontvangt U tevens de huisregels en het privacy beleid van DVW. Op de website van Dart Vereniging Woensdrecht is het privacy beleid terug te vinden. Indien er een aanpassing of wijziging komt in het privacy beleid van Dart Verenging Woensdrecht zullen alle leden de nieuwe versie per e-mail verstrekt krijgen en zal de nieuwe versie op de website worden geplaatst. 


6) Wat is er geregeld voor personen om hun eigen persoonsgegevens in te zien?
Personen die hun eigen persoonsgegevens in willen zien kunnen daarvoor een verzoek indienen bij het bestuur, per e-mail.


7) Hoe worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden bewaard in fysieke mappen, en de persoonlijke, beveiligde computer van de voorzitter van Dart Vereniging Woensdrecht. De gegevens staan op een losse externe harde schijf. Er worden geen gegevens opgeslagen in de Cloud.


8) Zijn er kopieën of wordt er een back-up van het gegevensbestand gemaakt en hoe wordt die bewaard?
De gegevens staan op een losse externe harde schijf. Er worden back-ups gemaakt op een USB-stick en/ of Cd-rom. De USB-stick en/ of Cd-rom zijn in bezit van de voorzitter van Dart Vereniging Woensdrecht.


9) Welke maatregelen heeft de organisaties genomen om te voorkomen dat andere onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien? 
Dart Vereniging Woensdrecht verwerkt de persoonlijke gegevens op een beveiligde computer. Verder verstrekt DVW geen gegevens aan derden buiten de Roosendaalse Darts Federatie.

 

10) Wie binnen de organisatie hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens?
De voorzitter heeft enkel toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens. Het bestuur, captains en co-captains kunnen, met opgave van reden, de bestanden opvragen bij de voorzitter. Daarnaast wordt aan alle leden aan het begin van het nieuwe dartseizoen een adressenlijst verstrekt waar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en het federatienummer met vervaldatum van de Roosendaalse Darts Federatie in staan. Deze adressenlijst is benodigd voor het spelen van competitie, met name voor het gebruik van invalspelers.


11) Is er een functionaris voor de gegevensbescherming in de organisatie?
Er is geen speciale functionaris voor de gegevensbescherming binnen Dart Vereniging Woensdrecht. De voorzitter van DVW neemt deze taak op zich.


12) Zijn er afspraken gemaakt met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken, is er een verwerkersovereenkomst? 
Dart Vereniging Woensdrecht dient de leden in te schrijven bij De Roosendaalse Dartsfederatie. De Roosendaalse Darts Federatie heeft zelf een privacy beleid wat terug te vinden is op hun website; rdfdarts.nl/privacy-beleid/
De Roosendaalse Darts Federatie schrijft leden ook in bij de Nederlandse Darts Bond. Hiervoor verwijzen wij naar het privacy beleid van de Nederlandse Darts Bond. Met de Roosendaalse Darts Federatie is een verwerkersovereenkomst opgesteld;

Verwerkersovereenkomst RDF.docx[3327].pdf (73005)


13) Worden er overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens gebruiken en staat daar in dat de bestanden na gebruik vernietigd worden?
Met de Roosendaalse Darts Federatie is afgesproken dat de persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het verstrijken van de geldigheid van de persoonlijke spelerspas van de Roosendaalse Darts Federatie. De spelerspas is 10 jaar geldig. Indien een lid overstapt naar een andere organisatie of stopt met de competitie krijgt het lid de spelerspas in eigen beheer. Zolang de persoon lid is van Dart Vereniging Woensdrecht wordt de spelerspas bewaard in de competitiemap welke wordt beheerd door de captain en co-captain van het team waarin het lid speelt. Indien de spelerspas niet wordt opgehaald wordt de pas bewaard door de voorzitter. Met de Roosendaalse Darts Federatie is een verwerkersovereenkomst opgesteld.


14) Heeft een de organisatie een procedure opgesteld voor het melden van datalekken, en staat die op papier?
Dart Vereniging Woensdrecht houd een standaard procedure aan (Procedure Meld-plicht Datalekken v1.1) en zal deze als leidraad gebruiken bij een eventueel data-lek. De procedure zal tevens terug te vinden zijn op onze website en is digitaal op-geslagen.

106.-Procedure-Meldplicht-Datalekken-1.1.pdf (696435)